CONDUKSEN STARTTIPÄIVÄ | CONDUS START DAY


(In english below!)


Conduksen Starttipäivä 2022

Eka vuosi järjestön hallituksessa startannut? Vai ootko kenties viidennen vuoden toimari? 
– Olitpa kumpaa tahansa tai jotain siitä väliltä niin tää tapahtuma on just sulle!

Condus toivottaa tervetulleeksi jokaisen  Penkereen järjestön enemmän tai vähemmän aktiivisen opiskelijatoimijan mukaan starttaamaan uusi aikakausi Penkereen järjestötoiminnassa.

Fakta, jota varmasti kukaan ei ole onnistunut ohittamaan on se, että korona on muuttanut maailmaa ja samalla myös opiskelijajärjestöjen toimintaa valtavasti. Samalla kun järjestöt on pakotettu suuria muutoksia sopetutuakseen muuttuvaan maailmantilaan, on meille myös avautunut upea mahdollisuus uudistua. Kun normaalia ei ole on aika luoda uusi normaali, päästää irti vanhoista huonoista käytänteistä ja kehittää sitä, mistä haluamme pitää kiinni.

Conduksen Starttipäivän  tarkoituksena on tuoda yhteen järjestöjen toimijoita, ideoida Penksun opiskelijatoiminnan tulevaisuutta ja jakaa parhaita vinkkejä ja neuvoja toisillemme. Vaikka viimeiset vuodet ovat ehkä onnistuneet kasvattamaan kuiluja järjestöjen ja koulutussuuntien välille, on uuteen normaaliin siirtyminen tehtävä yhdessä!


MITÄ? Conduksen Starttipäivä: Verkostoitumistapahtuma Conduksen jäsenjärjestöjen toimijoille
MISSÄ? Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5 A
MILLOIN? 20.4.2022 klo 14-18

Tarkempi aikataulu ja lisätietoja ilmoittautumisesta julkaistaan pian!


Condus Start Day 2022

Has your first year in your organizations board just started? Or are you maybe a fifth year active? 
– Either-or or anything in between, this event is for you!

Condus welcomes each of the more or less active student actives in the Penkere organizations to start a new era in Penkere organizational activities.

A fact that surely no one has managed to overtake is that corona has changed the world and at the same time also the work of student organizations tremendously. While organisations have been forced into major changes to adapt to the changing world, a wonderful opportunity for renewal has also opened up for us. When there is no normal, it’s time to create a new normal. It’s time to let go of poor old practices and develop what we want to stick to.

The purpose of Condus Start Day is to bring together organizational actors, brainstorm about the future of Penksu’s student activities and share the best tips and advice for each other. While the last few years may have managed to build rifts between organizations and educational programs, the transition to a new normal must be done together!


WHAT? Condus Start Date: Networking Event for Actors in Condus Member Organisations
WHERE? Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5 A
WHEN? 20.4.2022 Time: 14.00-18.00

The program and more information about the registration will be published soon!