Condus månadsbrev 2/2018

kuukausitiedote helmikuu banneri

Kom med till Condus!


Vi söker underbara personer till olika uppgifter i Condus. Kom, utveckla och gör verksamheten sådan som du vill! På “Kom med till Condus verksamhet”- punkten hittar du mer information om de öppna posterna.

Condus är Pedagogiska fakultetens samarbetsförening. För mer information se vår hemsida  eller läs e-posten som kommer via din ämnesförenings e-post lista. Genom att vara medlem i din egna ämnesförening är du automatiskt medlem i Condus.


Condus styrelse har konstituerats

Condus styrelse har konstituerats 10.1.2018.

Ordförande: Eevi Laaksovirta
Viceordförande: Saara Tahvanainen
Viceordförande: Emma Heikkilä
Ekonomansvarig: Kaisa Väätäinen
Sekreterare: Sanni Palomäki

Studieansvariga: Ella Rönkkö, Eeva Hastell och Wilson Nuckols
Programansvariga: Riku Kallio, Reetta Peltonen och Robert Miettunen
Utrymmesansvarig: Lovisa Hirvonen
Informatör: Pauliina Laamanen
Hälsoansvarig: Sanni Palomäki
Flerspråkighetsansvarig: Emma Heikkilä

Här hittar du hela styrelsens kontaktuppgifter

Öppna poster

Tutoransvarig
Internationalitetsansvarig
Jämnställdhetsansvarig
Miljöansvarig
Comstart!-ansvarig

Till dessa ansvarsområden kan man söka genom att skicka en öppen ansökan till styrelse[a]condus.fi. Mera information nedan.


Kom med i Condus verksamhet

Tutoransvarig
Minns du när du själv kom som ny studerande till universitetet? Var gulisåret den bästa tiden i ditt liv, och vill du även hjälpa andra att uppleva gulisårets härlighet? Bli då tutoransvarig i Condus! Som tutoransvarig koordinerar du alla fakultetens tutorer och får vara med och utveckla tutorverksamheten tillsammans med fakultetens tutorer, samt arrangera höstens mest fantatiska gulisevenemang, alltså Condus gulisintagning!

Internationalitetsansvarig
Arrangerande av evenemang, nya bekantskaper från olika länder och övning i engelska? Är du intresserad av att komma med i Condus verksamhet som internationalitetsansvarig? Vi behöver en person som koordinerar internationalitetsutskottets (Condus International Committee) verksamhet. Till detta hör t.ex. samarbete med medlemsföreningarnas internationalitetsansvariga och internationalitetstutorer och med fakulteten, planerande och förverkligande av evenemang i samarbete med utbytesstuderande och internationalitetsaktiva, samt exkursioner. I fjol fick utisarna t.ex. pröva på att simma i vak!

Jämnställdhetsansvarig
Jämnställdhet är ett av de viktigaste och mest aktuella temana inom föreningsverksamheten. Skulle du vilja göra Condus verksamhet ännu mer tillgänglig, trygg och trevlig för alla? Är allas trivsel nära ditt hjärta? Jämnställdhetsperspektivet är viktigt både inom planerandet av evenemang och i kommunikation – Condus vill att alla ska ha en äkta möjlighet att delta i verksamheten och få sin röst hörd.

Condus jämnställdhetsutskott samlar också medlemsföreningarnas jämnställdhetsansvariga, och de som är intresserade av dessa frågor, till utskottet. I denna post får du tillsammans med andra fundera kring hur jämnställdheten inom föreningarna kan utvecklas vidare.

Miljöansvarig
Den miljöansvarigas huvuduppgift är att organisera miljöutskottets möten, på vilka man tillsammans med likasinnade får planera verksamhet som passar en själv. Miljöevenemang som ordnats tidigare år har varit Loppisrunda och Bilfria Broban. Fokus för verksamheten är att utveckla Condus verksamhet i en mera miljövänlig riktning och att informera medlemmarna i miljöfrågor.

Comstart!-ansvarig
Comstart! är Condus på sistone inaktiva improvisationsklubb, som arrangerar improvisation öppen för alla medlemmar i Condus. Den Comstart!-ansvariga behöver inte regissera improvisationerna (om hen inte vill), utan bokar utrymmena och rekryterar ledarna till övningarna. Verksamheten får utvecklas helt enligt eget tycke, det finns inga färdiga målsättningar för resultatet.

 


Kom med i TaComo!


Evenemangsteamet önskar alla intresserade medlemmar välkomna till TaComo!
Brinner du för att förbereda olika fester, så som sitser och årsfester? Kan du vika en svan på precis rätt sätt? Har du det där särskilda som får företag att punga ut när du mailar dem om spons? Eller är du mer intresserad av att arrangera ett idrotts-appro?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor (eller helt enkelt njuter av att organisera och pyssla med händerna), är du personen vi söker! Att planera och arrangera Condus olika evenemang är roligt, lagom utmanande och en ypperlig chans att lära känna andra studerande över ämnesgränser! Man får vara med i verksamheten med just så stor eller liten arbetsinsats som man själv vill, och man får hoppa med i vilket skede av året som helst!
Tacomo i Facebook


Kommande evenemang

Evenemang i februari

MÄRKESMARKNADEN 8.2.

Kom och fynda nya märken till din halare lämpligt innan fastlagen! På märkesmarknaden hittar du Condus medlemsföreningars bord samt Merkitsijät som vi samarbetar med. Mera information här.

LASKUHUMALA 13.2.

När du fryser om tårna och halsen känns torr efter Fastlagsjippot (Laskiaisrieha) är det dags att förflytta sig till Biosfääris, Condus, Kannunvalajats, Limes, Matlus och TYT:s tvärvetenskapliga megaparty på Brunnshuset. Biljetterna kostar 3€ (+3€ garderob). I biljettens pris ingår också det fina Laskuhumala-halarmärket! Mera information här.

22.2. HUS Trimningsdagen 2018, mera information här

Mars

12.3. Condus vårsits i Alinasalen

13.-17.3. Käyttiksen speksi: Spexet Häkkilintuja på Teatteri Forum

April

7.4. Condus 14. årsfest

COOMDUS-kryssningen, mera information följer.


 

Kommande styrelse- och utskottsmöten

Föreningens vårmöte 21.2 kl. 18 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11.
Mötets Facebook-evenemang
Styrelsemöten:

28.2 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
21.3 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
12.4 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11
3.5 kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrsgatan 11

7.2 Studieutskottets träff kl. 17 på Gustavus Rex, Alkärrgatan 11.
Mötets Facebook-evenemangStudieärenden

Sök till studeranderepresentant i Pedagogiska fakultetens organ

Vid årsskiftet blev många studeranderepresentantmandat lediga i Pedagogiska fakultetens interna arbetsgrupper och utskott. Dessa ger utmärkta möjligheter till att påverka inom fakulteten. Studeranderepresentationskap i dessa grupper är inte alltför tidskrävande, det räcker att man deltar i organens möten och vid behov deltar i organens beslutsfattandeprocesser samt att meddela vidare om dessa beslut. Tidigare erfarenhet behövs inte, ett allmänt intresse är tillräckligt. Du behöver inte vara ensam om ansvaret, utan Condus studieutskott fungerar som ditt huvudsakliga stöd och hjälper alltid vid behov!

Ansökan görs genom följande blankett, och man kan söka till och med 28.2.
Om du vill ha mera information om något organ, skicka ett meddelande till: edunvalvonta[a]condus.fi

Organen är följande:

De officiella utskotten

Utskottet för undervisningsfärdighet (främjar utvecklandet av undervisningsfärdigheterna hos fakultetens undervisnings- och forskningspersonal till kvalitativt högklassiga och mångsidiga): Tre mandat lediga

Beslutskommittén: Ett ordinariemandat + ett reservmandat

YVV-utskottet (samhällelig interaktion): 1-2 lediga ordinariemandat  + reservmandat

Arbetsgrupper

Beslutsarbetsgruppen (börberedande av beslutskriterier och beslut): ett ordinariemandat t + två reservmandat, som är desamma som i beslutskommittén

Studieutskottet (en arbetsgrupp som bereder utbildningsprogrammens gemensamma studieärenden): ett ordinariemandat  + ett reservmandat

Jämlikhetsgruppen: ett ordinariemandat  + ett reservmandat

Gruppen för internationella ärenden: ett ordinariemandat  + ett reservmandat


Fakultetens hälsningar

 

Tutoransökan för läsåret 2018–2019

Tutoransökan börjar måndagen den 29.1.2018 och avslutas måndagen den 12.2.2018.
Läs mer om att vara tutor!

Ansökan för studentutbyte 2018–2019

Ansökningstiden för utbytesplatser börjar torsdag 1.2.2018 och tar slut torsdag 15.2.2018. Ansökan gäller sommarkurser 2018, läsåret 2018–2019 och kalenderåret 2019.
Bekanta dig närmare med utbytesansökan!

Utbildningar i informationsåtervinning för pedagogiska fakulteten våren 201

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder under vårterminen 2018 utbildningar i informationsåtervinning (på finska) för studerande som jobbar på seminariearbeten eller avhandlingar vid pedagogiska fakulteten. Utbildningen förbereder dig att bl.a. berätta om ditt ämne, välja nyckelord, bedöma källor, söka information i olika kanaler, använda för pedagogiken centrala databaser och använda referenshanteringssystemet RefWorks.

Ytterligare information och anmälan i WebOodi.

Utbildningens material finns också på webben.

Studentservicen har tagit i bruk ett tidsbeställningssystem

Som studerande kan du boka en personlig tid för studierådgivning. Om du känner att ditt ärende kräver mer ingående behandling, kan du boka en mottagningstid via Studentservicens tidsbeställningssystem. När du bokar tid, skriv ett kort meddelande på bokningssidan där du berättar mera om ditt ärende.

Bekanta dig med tidsbeställningssystemet!

Ändringar i personalen för svenskspråkiga studieärenden vid pedagogiska fakulteten

Från och med år 2018 ser personalen som ansvarar för den svenskspråkiga administrationen ut som följande:

  •    Amy Rönnberg, utbildningsplanerare, pedagogik & praktiker (fram till 30.1.2018)
  •    Emilia Juslin, utbildningsplanerare, pedagogik & praktiker (fr.o.m. 2.1.2018)
  •    Emmi Toivio, utbildningsplanerare, klasslärarutbildning, ämneslärarutbildning & barnträdgårdslärarutbildning (vikarie 2018)
  • Emmi Kyröläinen, studierådgivare för svenskspråkiga studieärenden

När ni vill kontakta oss ber vi att ni skickar meddelande till siltavuori-student@helsinki.fi så att mailet riktas till rätt person.

Pedagogiska fakultetens nya ledning

Pedagogiska fakulteten leds under fyraårsperioden som börjat 1.1.2018 av:

  •    Dekanus: Johanna Mäkelä
  •    Prodekanus: Arto Kallioniemi (samhällelig växelverkan, internationella ärenden och jämställdhet)
  •    Prodekanus: Kristiina Kumpulainen (forskning)
  •    Prodekanus: Anu Laine (undervisning, dekanus ställföreträdare)
  •    Prefekt för avdelningen för pedagogik: Riitta Jyrhämä